От 1 август 2016 г. сайтът ще бъде затворен. Благодарим Ви, че използвахте услугите на Log.bg!

Как се конспектира книга - "Към вечния мир"

10 Септември 2008 / 01:08  |  Автор: philosophy  |   | Категория: Наука  | Рубрики: Книги

Може би ви се е случвало преподавателят ви каже: "Направете конспект на еди-коя-си книга". Как става? Давам пример с "Към вечния мир" на Кант. Книгата обаче е подразделена на много раздели и подточки, така, че не при всяка подобен подход може да се приложи. Най-важното е да имате книгата пред себе си, и второ - да я прочетете.

Предговор от проф. д-р Цеко Торбов

         Книгата “Към вечния мир” започва с предговор към българския превод, където е разказано накратко за основата на учението на Кант, а именно трите критики. “Критика на чистия разум”, “Критика на способността за съждение” и “Критика на практическия разум” са предварителна обработка на тероритическата и практическата философия на Кант. “Проблемата за един вечен мир никога не е преставала да занимава умовете на хората”, но в книгата си Кант разглежда за първи път в историята на човешката мисъл идеята като философска проблема. В предговора не се отрича категорично повод за написването на тази книга да е бил мирът между Прусия и Франция от 1795 година. Обяснено е още, че основната част на “Към вечния мир” е разработена във формата на мирен договор. Отбелязан е и фактът, че Кант написва и издава книгата си през 1795 година, когато е сключен Базелският мир. Българският превод на “Към вечния мир” е направен от Е. Т. Колев с предговор от проф. д-р С. Киров и под редакцията на д-р М. Пундев в 1920 година. – това е единственият превод на произведение на Кант, излязло преди 1967 година. В края на предговора от проф. д-р Цеко Торбов е представен подробен списък на използваната литература. Като дата на предговора към българския превод е отбелязана 7 януари 1977 година, София. 

         Като оформление книгата “Към вечния мир” на Кант е разделена на две приложения, две секции и две добавки. Първа секция съдържа шест заглавия на различните теми, върху които Кант говори. Във втора секция има три дефинитивни члена към вечния мир. Първа и втора добавка са разделени на точки, в първата те са три, а във втората е описан таен член към вечния мир. Приложение 1 съдържа три точки, както и обособени части от текста, а Приложение 2 – три точки, както и подточки. В последните страници на книгата е поставен и така необходимият на читателя именен показалец.

        С тематиката на Кантовото произведение читателят се запознава с уговорката, че авторът на този труд смята, че изрично и по най-добър начин е запазен срещу всяко злоумишлено тълкуване.

        На 17 стр. преди изложението на текста на Кант има заглавна страница – “Към вечния мир. Философски проект от Имануел Кант”, Кьонигсберг, у Фридрих Николавиус, 1795. На 19 страница пък читателят се сблъсква с риторичния въпрос “Дали този сатиричен надпис върху фирмата на един холандски гостилничар, на която е било нарисувано гробище, се отнася за хората изобщо или по-особено за държавните глави, които не могат никога да се наситят на войната, или дори само за философите, за които той е сладка мечта”, като надписът, с който за започва страницата е “Към вечния мир”. Тук отново се отбелязва уговорката, с която авторът на този труд смята, че изрично и по най-добър начин е запазен срещу всяко злоумишлено тълкуване.

Секции на книгата “Към вечния мир”

Секция първа
съдържа прелиминарните членове към вечния мир между държавите

1. “Никой мирен договор не бива да важи за такъв, ако в тайна уговорка съдържа възможност за бъдеща война”. Тук авторът определя мълчаливата резерва за стари претенции като йезуитска казуистика (казуистика – от латински: случай; разглеждане на отделните случаи във връзка с общите принципи, на правото, морала и др.), която е под достойнството на управника. Такъв мир според автора не би означавал края на всички враждебни действия.

2. “Никоя самостоятелна държава не бива да бъде придобита от друга чрез наследяване, размяна, покупка или дарение”. Тук авторът е категоричен, че държавата не е имущество, което да се присади като калем към друга държава. Държавата представлява общество от хора, на което само тя може да заповядва и с което само тя може да разполага. Тук Кант изразява мнението си за браковете, целящи разширяване на владението на земи без излишни сили, както и даването под наем на войски от една държава на друга, като отбелязва опасността, на която е подлагана Европа чрез подобен начин на придобиване.

3. “Постоянните армии трябва с течение на времето напълно да изчезнат” – отбелязани за излишните средства за поддръжката на постоянна армия, която излишно напряга и поставя в подозрение другите държави. С постоянната си бойна готовност армиите непрестнно застрашават други държави с война и подтикват към надпревара в количеството на въораженията. В такъв случай мирът става по-непоносим от една война, смята авторът. Кант осъжда и намеренията, с които се постъпва на служба като наемник – с готовността да убиват или да мисълта да бъдат убити, те са използвани като прости машини.

4. “Не бива да се правят държавни дългове във връзка с външни държавни спорове”. Кант смята, че опасната сила на парите е фонд за водене на война. (например днес Ирак дължи около 50 милиарда долара на Саудитска Арабия, Русия и Китай, както и на други държави, сред които и България, но в по-малки размери. Русия вече опрости по-голямата част от иракския дълг). Положително е мнението на автора в това да се търси помощ вън или вътре в страната за нуждите на народното стопанство, тъй като този извор на пари не е подозрителен.

5. “Никоя държава не бива да се вмесва насилтвено в устройството и управлението на друга държава”, защото никой не й дава право на това. Тук като пример за такова вмешателство може да се даде САЩ, които настояват Ирак да стане демократична държава. Тук е засегнат многовековният въпрос – разпадането на една държава на две или повече части поради вътрешно несъгласие. Ако едната нова държава предявява претенции над цялото, не е вмешателство, ако външна държава окаже помощ на една от тях.

В шеста точка авторът отбелязва забранените при война подлости, като наемане на коварни убийци, отровители, нарушаване на капитулацията, подстрекателство към предателство. Кант смята, че и по време на война трябва да остане някакво доверие в начина на мислене на неприятеля с песрспективата за евентуален по-нататъшен мир. Според Кант изходът от войната решава на чия страна е правото.

Секция втора съсдържа дефинитивните членове към вечния мир между държавите

       Първи дефинитивен член гласи: “Гражданското устройство във всяка държава трябва да бъде републиканско”. Републиканското устройство според Кант има честността на произхода си и перспективата за вечен мир. Авторът набляга на разграничението между републиканско и демократическо държавно устройство, като обяснява автокрацията (самовластие), аристокрацията (най-висшата привилегирована класа в обществото, състояща се от знатни, благородни семейства, предаваща се по наследство), демокрацията (принцип за вземане на решения, при който се зачитат равни права на всички личности), властта на суверена (изключителното право да се упражнява върховна власт над географски регион или група от хора, нация или племе. Правителството или друго политическо представителство осъществява суверенните права), на аристокрацията и на народа. По начина на изпълнение на конституцията устройството е или републиканско или деспотично (форма на държавно управление – автократично или олигархично).

        Втори дефинитевн член: международното право трябва да бъде основано върху федерализма (форма на териториално-политическа организация, която обединява в единна политическа система държавното единство и разнообразието на регионалните особености) на совбодни държави. В този дефинитвен член авторът призовава за един съюз на народите, който да бъде държава на народите (такава далечна форма на Кантовото определение е дншеното ООН или в ЕС). Кант разказва и за диваците, които препочитат необузданата свобода пред разумната и как цивилизованите народи би трябвало да побързат да излязат от това така презряно състояние. Авторът изразява учудването си от това, че думата право не е изхвърлена от военната политика, имайки предивд коварството на човешката природа.

        Трети дефинитивен член към вечния мир – “Правото на гражданите на света трябва да бъде ограничено до условията за всеобщо гостроприемство”. Тук става въпрос за доборото отношение към чужденците и дава за пример Източна Индия (където днес се случва маоистки бунтовници да атакуват полицейкси обекти и т.н.), Китай (където има старо местно население, отчасти етнически различно от китайското население, дошло с Чан Кайшъ, до известна степен дискриминирано доскоро и построяването на китайска държава на Формоза е травма за неговото самоопределение) и Япония японци (населението там днес е от 99,1% японци, корейци – 0,6%, други – 0,3%, от които айну – потомци на древното нaселение на страната – 20 000 на о-в Хокайдо). И трите страни които имат различно отношение към своите гости.

Добавки

Първа добвка – “За гаранцията на вечния мир”. Като нещо много значително определя сигурността Кант и на дълго и нашироко разказва за нея. В първа точка от добавката авторът разказва, че всеки народ намира пред себе си като съсед друг народ, който го притеснява, срещу който той трябва вътрешно да се организира в държава. Във втора точка става дума за идеята за международното право, а в трета – за взаимната изгода на народите да бъдат обединени по определен начин от природата.

Втора добавка – “Таен член към вечния мир. Единственият член от този вид, смята Кант, се съдържа в положението: “максимите на философите върху условията за възможността на публичния мир трябва да се имат предвид от държавите, които са въоражени за война. Тук авторът отбелязва, че е жалателно царе да философстват или философи да станат царе.

Приложения

        Върху несъгласуването между морала и политиката по отношение на вечния мир – моралът е определен като съвкупност от безусловно заповядващи закони, а политиката казва: “бъдете умни като змиите”. В първото приложение има три точки, като първата гласи “Действай и оправдавай”, втората – “ако си извършил, отричай”, а третата – “разделяй и владей”. Кант ги обобщава с думите, че хората могат да отбягнат понятието за правото. Според него няма никакъв спор между морала и политиката (за което би могло да се каже, че не е валидно днес).

        “За съгласуването на полтииката с морала според трансценденталното понятие за публично право” – всяка правна претенция може да стане публична. В първата от трите точки се говори за правото на държавата, във втората – за международното право, в третата – за правото на гражданите на света.

Именен показалец – за улеснение на читателя книгата завършва с именен показалец. Из страниците на четивото се намира и речник, който цели максимално да доближи читателя до думите на Кант, неопорочени от превод или огрешно тълкуване. В своите 75 страници книгата разказва за необятните закони, морал, право и други, които са необходими за вечния мир. Излишно е да се коментира до колко би било полезно приложението днес на Кантовите препоръки – за това и в конспекта са приложени примери от 21 век.

        Книгата, върху която е правен конспектът, е 78 страници, с меки корици, второ фототипно издание.

Литература:

1. Кант, И. Към вечния мир, Изд. “БАН Марин Дримов”, София, 1993.

2. bg.wikipedia.org. Уикипедия – свободната енциклопедия;

*Любопитни философски есета, интересни социални теми с философски подтекст, разработки по философия или просто интересни факти, свързани с философията можете да пращате на elza.todorova@gmail.com. Те могат да намерят място тук, подписани с Вашето име.


КЛЮЧОВИ ДУМИ
КОМЕНТАРИ
Анонимен    17 Януари 2011 / 20:33  


страхотен "конспект" много добре е изложено всичко от книгата.като студентка 2 курс философия мога да кажа,че този коийто е правил тази статия се е справил отлично,поздравления.
Анонимен    2 Април 2013 / 16:57  

Фрапираща правописна грешка
"на много раздели и подточки, така, че не при всяка подобен"

Ясно се вижда, че си объркала с правилото за запетая пред "че", но когато изразът е "така че" има запетая само пред целия израз. : )
Анонимен    4 Октомври 2013 / 15:48  

led flood lights
downlight melted [url=http://www.fledlights.com/led_flood_light]led flood lights[/url] led flood lights

ДОБАВИ КОМЕНТАР
Заглавие:
Коментар:
Код*: Ако си човек, а не робот, въведи посочения код, за да изпратиш коментара си успешно.


БЪРЗИ ВРЪЗКИ:

Красота и Здраве

Любопитни новини

Блогът на Ванката

Снимки

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕН
Име: Елза
Фамилия: Тодорова-Клисарска
Пол: Жена
Град: София
Възраст: 30
Дата на регистрация: 14 Февруари 2008
ЗА МОЯ БЛОГ
Автор: Елза
Дата на създаване: 14 Февруари 2008 / 16:19
Категория: Спорт, Наука, История, Политика, Новини, Компютри и Интернет, Екология, Глобалното затопляне, Любопитно, Технологии, Бизнес, Здраве, Музика, Лични, Арт, Други, Пътешествие, Хоби и развлечения, Медии, Смях,
Прочетен: 2835189
Коментари: 1103
Последна промяна: 22 Октомври 2014 / 14:22
НАЙ-ЧЕТЕНИ В Log.bg
1.    zdrave (15090630)
2.    chrisbrown (7588558)
3.    nmrp (6595277)
4.    Vankata (4210454)
5.    kjelqzkov (3375733)
6.    philosophy (2835189)
7.    misterii (2483554)
8.    fen (2415653)
9.    IvayloSlavkov (2125401)
10.    zabavlqvaise (1905281)